Общи условия

Добре дошли в уеб сайта www.pchelendar.com . Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт вие се съгласявате да се съобразявате и да бъде обвързан със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат pchelendar.com и отношения с вас във връзка с този сайт. Терминът pchelendar.com или "нас" или "ние" се отнася за собственика на сайта - ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА „ПЧЕЛЕН ДАР“ – ЗС Мария Желязкова с ЕКАТТЕ на регистрация 17693 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“45, имейл адрес: pchelendar@gmail.com, телефон: 0882509402. Терминът "вие" се отнася за потребителя или зрителя на нашия уебсайт. Използването на този сайт е предмет на следните условия за ползване:

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация. Тo е обект на промяна без предизвестие.
 • Нито ние, нито трети страни предоставят някаква гаранция за точността, навременността, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние не носим отговорност за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.
 • Използване на информация или материали на този сайт е изцяло на ваш собствен риск, за който ние не носим отговорност. То трябва да бъде вашата собствена отговорност, да гарантира, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.
 • Този сайт съдържа материали, които са собственост на нас или лицензирани за нас. Тези материали включват, но не се ограничават до, дизайн, оформление, външният вид, графики и текстове. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с уведомлението за авторски права, която е част от тези условия и изисквания.
 • Всяко неоторизирано използване на този сайт може да е основание за иск за щети и / или се смята за престъпление.
 • Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предостави допълнителна информация. Това не означава, че ние подкрепяме сайта (сайтовете). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт (уебсайтовете).
 • Вие не можете да създадете връзка към този сайт от друг сайт или документ, без предварително писмено съгласие на pchelendar.com.
 • Уеб сайтът pcelendar.com е предназначен за реклама на пчелни продукти. Информацията е предоставена за информационни цели, не трябва да се тълкува като здравен съвет или медицинска рецепта, и по никакъв начин не следва да се счита за заместител на консултация с лекар или фармацевт.

 

Условия за онлайн покупка на продукт ПЧЕЛЕН ДАР

Всеки потребител на уебсайта pchelendar.com има възможност да  извърши покупка / да сключи договор за покупко-продажба и доставка/ на предлаганите от пчеларска ферма „ПЧЕЛЕН ДАР“ продукти.

Поръчка

 • Всяка поръчка на продукт през сайта на www.pchelendar.com  е свързана със задължение за плащане. Поръчки се приемат денонощно, в работни и в почивни дни, както и в дните на официалните празници, но се обработват до 48 часа от часа на получаване.
 • При липса на наличност от даден продукт www.pchelendar.com си запазва правото да откаже поръчката.
  След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта www.pchelendar.com, потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
  Необходимо е потребителят да предостави данни за извършване на доставката, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
  При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 • www.pchelendar.com има право да откаже да сключи договор с некоректен потребител и има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия; е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на www.pchelendar.com;
  са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо www.pchelendar.com.
 • Цените на предлаганите продукти са тези, посочени на уебсайта на www.pchelendar.com към момента на извършване на поръчка и са без цена за доставка.
  www.pchelendar.com си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • www.pchelendar.com може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от www.pchelendar.com . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност и др).
  Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

 • Когато потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 • Потребителят трябва да заплати при получаването на стоката цената на поръчаните артикули, заедно с цена за доставка.

Отказ от поръчка и замяна

 • Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
 • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено www.pchelendar.com за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
 • Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с издадените придружаващи документи и бележки, и/или фактури, като ги предаде на www.pchelendar.com или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 • При връщане продуктите трябва да са в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския им вид.
  www.pchelendar.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно и без следи от употреба или нарушаване на търговския им вид , в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • В случай че Потребителят не изпълни по-горе описаните задължения към него, без да уведоми www.pchelendar.com за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 • Когато във връзка с изпълнението по договора www.pchelendar.com е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, www.pchelendar.com има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 • Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
  1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • www.pchelendar.com възстановява на потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Гаранции и рекламация

На етикета на всеки продукт ПЧЕЛЕН ДАР е написан срокът на годност, партида и начин на съхранение.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на продуктите с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
Рекламацията се подава писмено на посочения от www.pcelendar.com имейл или по пощата до посочения в уеб сайта адрес за контакт.  

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, както и  протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.
При доказване на това, че липсата на съответствие се дължи на естеството на продуктите потребителят няма право на рекламация.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, www.pcelendar.com  ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.